Obchodní podmínky

Pronájem dopravního značení a zařízení

1.      Před zahájením samotného pronájmu bude uzavřena Smlouva/Objednávka mezi VIATEX, spol. s r.o. (dále jen pronajímatel) a objednatelem (dále jen nájemce) o pronájmu, předání a převzetí zapůjčeného zařízení (Dodací list). Při převzetí musí nájemce prověřit bezvadnost, a zda dílo plně odpovídá stanoveným kritériím podle dané smlouvy.
 

1.1.    Nájemce musí pronajaté zařízení udržovat v provozuschopném stavu a chránit před poškozením, zničením nebo odcizením. Nájemce je povinen pronajaté zařízení po uplynutí nájemní doby vrátit ve stavu, který odpovídá stavu zařízení při zapůjčení. Pokud bude zařízení v průběhu nájemní doby poškozeno, zničeno nebo odcizeno, uhradí nájemce pronajímateli 60 % hodnoty takového zařízení. Hodnota pronajímaného zařízení se určuje cenou obvyklou. Nájemce ručí za případné škody vzniklé nesprávnou manipulací nebo neodbornou obsluhou zapůjčeného zařízení.
 

1.2.    Nájemce nesmí pronajatá zařízení ani práva ze smlouvy podstoupit třetí osobě.
 

1.3.    Nájemce se zavazuje platit dohodnutou cenu za pronájem a příslušné služby. Podpisem Smlouvy/Objednávky potvrdí nájemce, že akceptuje smluvené ceny a tyto smluvní podmínky.
 

1.4.    Smluvně dohodnutá cena je fixní.
 

1.4.1. Bude-li požadován výkon, který nebyl ve Smlouvě/Objednávce zohledněn – pronajímatel má nárok na zvláštní úhradu v ceníkových cenách v běžných relacích.
 

2.      Faktura, která je podkladem pro provedení platby, bude obsahovat všechny náležitosti běžné v obchodním platebním styku a faktura navíc náležitosti daňového dokladu. Splatnost faktur je 14 dní nebo je jinak stanovena ve Smlouvě/Objednávce. Dnem úhrady faktury je den připsání platby na účet pronajímatele.
 

2.1.    Nájemce se zavazuje zaplatit na vyžádání pronajímatele pokutu z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky denně za každý den prodlení s úhradou plateb podle smlouvy o dílo až do dne jejich splnění.